top of page

 

日本国憲法について

2023.01.22 杉林晴行の成人式について
En 2023-01-22 Pri la Festo de maturiĝo de SUGIBAJASI Harujuki
私が20歳のとき、昼は、呉相互銀行で働き、夜は、広島大学で学んでいました。
しかし、残念ながら私は、成人式について何の記憶もありません。
Kiam mi estis 20 jarojn aĝa, tage mi laboris en Kure mutuala banko, nokte mi studis en Universitato de Hirosima. Sed bedaŭrinde mi memoras nenion pri la Festo de maturiĝo.
しかし、成人式を迎えられた皆さんにおねがいがあります。
Tamen mi havas peton por ĉiuj kiuj atingis la Festo de maturiĝo.
日本人として、生きていくために、一番大切なことは、国の最高法規である日本国憲法を頭に入れておくことです。
La plej grava afero por vivi kiel japano estas konservi la Konstitucion de Japanio kiu estas la plej supera leĝo, en kapo.
主権者は、天皇ではなく国民です。
La suvereno estas la popolo, ne la Imperiestro.
憲法に基づく、国民の義務は次の通りです。
Laŭ la Konstitucio, la devoj de civitano estas jene.
1.    憲法第26条第2項(教育の義務)
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
La 2-a klaŭzo de la 26-a artikolo (la devo de edukado)
Ĉiuj civitanoj devas havigi ordinaran edukadon al ĉiuj geknaboj sub sia protekto konforme al leĝo. Tia deviga edukado estas senpaga.
2.    憲法第27条第1項(勤労の権利及び義務)
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 La 1-a klaŭzo de la 27-a artikolo (la rajto kaj devo de laboro)
  Ĉiuj civitanoj havas la rajton kaj devon labori.
3.    憲法第30条(納税の義務)
La 30-a artikolo(La devo pagi imposton)
La civitanoj devas pagi imposton konforme al leĝo.
●憲法を守ることによって、国民は、安心して暮らすことができます。
※憲法第25条(生存権、国の社会的使命)
①    すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②    国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
Laŭ gardi Konstitucion, la popolo povas vivi trankvile.
※    La 25-a artikolo(La civitana rajto por vivi kaj la socia simio de Ŝtato ₎
①    Ĉiuj civitanoj rajtas ĝui minimuman nivelon de sana kaj kultura vivo.
②    En ĉiuj aspektoj de vivo la Ŝtato devas strebi por antaŭenigi kaj plibonigi la socian bonfarton,socian sekrecon kaj publikan higenon.
●憲法を守るために一番大事なことは、必ず投票に行き、憲法第99条(憲法尊重擁護の義務)の憲法尊重擁護の義務を履行する候補者に投票すること。又、憲法第79条第2項(国民審査)に基づき,衆議院議員の選挙の際、行われる最高裁判所の裁判官の国民審査では、明らかに憲法に違反する法律でありながら憲法判断をしない裁判官に×印をつけること。
そして、憲法尊重擁護の義務を履行しない者に対しては、憲法第12条前段に基づき義務の履行を要求することです。そうして義務を履行させることにより、永久に侵すことのできない基本的人権を守ることができることになり、日本は、素晴らしい国になることができます。
※憲法第99条(憲法尊重擁護の義務)
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法第79条第2項(国民審査)
 最高裁判所の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年  
 経過したのち初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
 憲法第12条前段(自由・権利の保持の責任)
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
※私の今までの違憲訴訟で関与された裁判官は38名です。38名の裁判官全員が憲法尊重擁護の義務を履行しませんでした。
La plej grava afero por protekti la Konstitucion estas iri al la balotoj kaj voĉdoni por kandidato kiu plenumas la devon respekti kaj protekti la Konstitucion laŭ Artikolo 99(Devigo respekti kaj protekti la Konsttucion). Krome, surbase de Artikolo 79,Paragrafo 2(Publika Ekzameno) de la Konstitucio,elektante membrojn de la Ĉambro de Reprezentantoj, la juĝistoj de la Supera Kortumo faras nacian ekzamenon de la popolo, eĉ se la leĝo estas klare kontraŭkonstitucia, sed la tribunal ne faras konstitucian juĝon.Mark la oficiron per ×.
Kaj tiuj, kiuj ne plenumas sian devon respeti kaj protekti la Konstitucion, estu postulataj plenumi sian devojn bazitan sur la unua frazo de Artikolo 12 de la Konstitucio.
Plenumante niajn devojn tiamaniere, ni povos protekti fundamentajn homajn rajtojn, kiujn oni ne povas eterne malobservi, kaj Japanio povos fariĝi mirinda lando.
・La 99-a artikolo(Devigo respekti kaj protekti la Konstitucion)
  La Imperiestro, la Regento, la ŝtatoministroj, membroj de la Parlamento, juĝistoj, kaj ĉiuj aliaj publikaj oficistoj havas la devon respekti kaj gardi ĉi tiun Konstitucion.
・La 79-a artikolo , Paragrafo 2 (Publika Ekzameno)
 La enoficigo de la juĝistoj de la Plej Supera Tribunalo estas ekzamenita de la civitanoj ĉe la unua ĝenerala elekto de membroj de la Ĉambro de Deputitoj post ilia enoficigo kaj estas denove ekzamenita ĉe la unua ĝenerala elekto de membroj de la Ĉambro de Deputitoj  post la paso de dek jaroj, kaj sammaniere poste.
・La 12-a artikolo, Unua frazo (Respondeco konservi liberecon kaj rajtojn)
 La liberecoj kaj rajtoj, garantiitaj de ĉi tiu Konstitucio al la civitanoj, estu konservataj de la civitanoj mem per konstanta klopodo.
※Ĝis nun, 38 juĝistoj estis implikitaj en kontrŭkonstituciecprocesoj. Ĉiuj 38juĝistoj ne plenumis sian devon respekti kaj gardi la Konstitucion.

bottom of page